01 декември 2021 - 03:50 PM
Начало arrow Новини
Новини
04.08.2011
   ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
  Какво трябва да знаем когато получаваме пощенски пратки?

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка (подарък) от държава, извън ЕС?

 

Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”б” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) не се дължат вносни сборове и данък върху добавената стойност (ДДС) за стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, установено в трета страна до друго физическо лице, живеещо на митническата територия на Общността, ако стойността на пратката е до общата левова равностойност на 45 евро, включително и стойността на количествено лимитираните стоки, посочени в чл. 27 (тютюневи продукти, алкохолни напитки, парфюми или тоалетни води), при условие получателят да не е заплащал за тях.

 

В случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 евро,  се допуска освобождаване  само за стоките, за които, в случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели.

При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети,  измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба (внос) на пратките, съдържащи стоки с нетърговски характер, до обща левова равностойност на 45 евро се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква ”бот Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани пред митническите органи в момента, в който са представени, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническата декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.

Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни  сборове и ДДС, се извършва чрез заверка с подпис и печат от митнически служител върху CN23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

 

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка до 30 лева от юридическо лице, извън ЕС?

 

За пратки, изпратени от юридически лица до физическо или юридическо лице, на стойност до 30 лева не се дължат вносни сборове  и ДДС. Основанията за освобождаване са посочени в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”а” от ЗДДС.

            Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз.

 

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани  в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническа декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.

Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни  сборове, се извършва чрез заверка с подпис и печат от служител на митническата администрация върху CN 23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро от юридическо лице, извън ЕС?

 

За пратки, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, не се дължат вносни сборове, но ДДС в размер на 20% остава дължим. Основанието за освобождаване от вносни сборове е посочено в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз.

При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети,  измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките.

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките  се считат за декларирани  в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР 72.

В съответствие с разпоредбата на чл. 802, ал. 3, т.2 от ППЗМ пратките, декларирани с етикет CN22 или декларация СN23 и/или СР71/СР72 за целите на начисляването на ДДС се оформят с квитанция за внос на пощенски пратки в 3 екземпляра, без да присъства получателя (чл.802, ал. 1 от ППЗМ).

Квитанцията за внос на пощенски пратки се попълва от митническите органи в 3 екземпляра – един за митническото учреждение, в което се извършват формалностите, един за пощенската администрация и един за получателя на пратката.

Същият ред се прилага и за пратките, изпратени от трети територии, по смисъла на ЗДДС.

Обръщаме внимание, че за тези пратки не се изисква издаването на EORI номер.

При обработка на международни пратки се дава предимство на пощенските експресни куриерски пратки.

 

  Кога трябва да подавам митническа декларация?

 

Единен административен документ - ЕАД (Митническа декларация) се подава за пратки, при които не са изпълнени условията за освобождаване от вносни сборове и ДДС или са предвидени ограничения при вноса, т.е. за пратките които: 

 

- съдържат стоки, чиято собствена стойност e над левовата равностойност на 150 евро;

- съдържат стоки с нетърговски характер, изпратени от физическо лице от трета страна на друго физическо лице в страната над левовата равностойност на 45 евро;

- не отговарят на всички условия за предоставяне на освобождаване от заплащане на вносни сборове и ДДС;

- съдържат стоки, за които са въведени ограниченията дори когато подлежат на освобождаване от вносни сборове и/или ДДС.

 

За стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо на физическо лице, при изявено желание от получателя, може да бъде приложена единна ставка съгласно разпоредбите на Приложение І, част първа, раздел ІІ, точка Г от Регламент (ЕО) № 275/2008, изменящ Регламент (ЕИО) № 2658/87. 
 
Вносът с нетърговски характер се облага с мито с единна адвалорна ставка в размер на 2.5 % при условие, че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мита, не превишава 700  EUR за всяка пратка.

 

При деклариране на стоките към митническата декларация следва да бъдат приложени всички изискуеми документи (включително издаден EORI-номер).

Клиентът получава писмо-покана с всички необходими документи, които трябва да предостави за освобождаване на съответната  пратка.

 

  Какво още трябва да знаем:

 

  Клиентът не е задължен да използва услугите на митнически агент, в случаите когато митническото оформяне се извършва с митническа декларация. Той може да направи това и сам, но трябва да има предвид, че носи отговорност за верността на подадената от него информация. 

 

Митническите органи извършват контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията. На база на анализа на риска се извършва контрол от митнически служител в присъствието на пощенски служител на съдържанието на представените от пощенската администрация пратки. (чл.801, ал. 12 от ППЗМ). Това важи както за пратки от страни извън Европейския съюз, така и за пратки, изпратени от държави-членки на ЕС.
 
Въведените забрани или ограничения във връзка с опазване на обществения морал, обществения ред и обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хора, животни и растения, защитата на национални богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на индустриалната или търговска собственост се прилагат при спазване изискванията на съответното законодателство при допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в международните пратки. Т.е. за някои стоки, съдържащи се в пощенските пратки има специфични изисквания (ограничения) и е необходимо представянето на определени документи, а за други има забрани, като например пренасянето на валута.

 

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка от държава-членка на ЕС?

 Пратките от държави-членки подлежат на контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията, регламентирани в съответното законодателство.

 

 

Взаимодействиe

 Взаимодействието между Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД за облекчаване на процедурите при оформяне на въведените на територията на Република България международни пощенски пратки от страните-членки на ЕС и трети страни и подобряване обслужването на гражданите се осъществява въз основа на Инструкция, подписана от директора на Агенция „Митници” и главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД.

 

В инструкцията двете страни поемат следните ангажименти:

 

Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД полагат максимални усилия  за изграждане на инфраструктура и създаване на организация за специализирана обработка на входящи международни пощенски пратки в Национален център в срок от три месеца.

 

 Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД прилагат  принципа “едно гише” за подобряване обслужването на гражданите, като пилотно тази схема се въвежда от 25.01.2010 г. в Разменна пощенска станция в митница Столична.

 

Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД предприемат активна информационна кампания за запознаване на обществеността с реда и условията за получаване на международни пощенски пратки от трети страни.

 

Агенция “Митници”  оказва съдействие на пощенската администрация за предоставянето на цялостна услуга, включително извършване на митническите формалности като митнически агент, с цел подобряване на обслужването на гражданите.

 

 Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител при спазване на определените в този закон изисквания.

(2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в наредбата по ал. 6.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, включително на платежните инструменти на приносител, като представят удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че нямат просрочени задължения.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 3 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, включително и размера и вида на изнасяните платежни инструменти на приносител, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.

(5) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.

(6) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.


Продължава...
 
24.06.2011

Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия

 

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обектce.jpg

Кой може да търгува с  тютюневи изделия?

Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

- е търговец по смисъла на Търговския закон;

- не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

- не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

- разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;

- не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;

-не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.

 

Къде могат да се продават тютюневи изделия?

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

 

Как да получа разрешение за продажба на тютюневи изделия?

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление по образец (приложение 19а към ППЗАДС) до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

Към заявлението се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона (раздел ІV от ППЗАДС):    

 

1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

3. заверено от лицето копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност тази точка е отменена с промени в ЗДДС и следва да се пропусне в комплекта документи;

4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона (лицата не са осъждани за престъпление от общ характер), а ако лицата не са български граждани - декларация;

6. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона ( лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори);

7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

8. точен адрес и вид на обекта;

9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;

10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;

11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

12. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;

13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в случай че има такова.

С едно заявление може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му.

Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението. В този срок заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.

В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него. Той издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение. Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава по образец съгласно приложение № 19б в два екземпляра - за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението. Агенция "Митници" води електронен регистър за издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.

 

В какви случай се прекратява разрешението?

 Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

1. да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

Решението може да бъде прекратено: 

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на лицето;

3. по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на този закон;

4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;

5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;

6. когато обектът не отговаря на изискванията на този закон;

7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.

В случаите по т. 3, 4, 6 и 7 се прекратява издаденото разрешение за съответния обект.

В случаите по т. 2 и 5 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето с решение на компетентните органи.

Разрешението се прекратява с решение на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото разрешение съответната митница издава решение, което е неразделна част от издаденото разрешение.

Решенията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 
22 юни 2011 г.

РЕД ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, ВНАСЯНО ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ПРЕМЕСТВАТ ОБИЧАЙНОТО СИ МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА В ОБЩНОСТТА

 

Редът за допускане за свободно обращение на употребявано лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността е регламентиран в Глава І, от чл. 3 до чл. 11 на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.

                За целите на допускането за свободно обращение на личното имущество е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на територията на Република България (като част от митническата територия на Общността) да отговарят на следните условия:

1. да са имали обичайно местопребиваване в трета за Общността страна най-малко 12 последователни месеца. Отпуските, болничните и други подобни не се смятат за прекъсване на обичайното местопребиваване. Като доказателство за изпълнение на това условие могат да послужат например някои от следните документи – личен паспорт на лицето, от който да личи периода на пребиваването му в третата за Общността страна; имиграционна карта; изселнически паспорт (пасаван); документ за заличаване на лицето от регистрите на българското консулство в третата страна за Общността, удостоверяващ датата на регистриране в това консулство; документ, издаден от полицейските или общинските власти на съответната трета страна, удостоверяващ периода на престоя на лицето там и потвърждаващ, че лицето е напуснало окончателно тази страна; договор за работа в трета държава за Общността, от който да е виден периодът на престоя на лицето там и други. Когато заинтересуваното лице не е имало обичайно местопребиваване в трета страна за Общността пълни 12 последователни месеца, е достатъчно да докаже, че е имало намерение да живее извън Общността най-малко една година (такъв е например случаят, когато лице е сключило брак в трета за Общността страна, но поради смърт или разтрогване на брака, то се завръща в Република България);

2. да преместват обичайното си местопребиваване в Република България. За удостоверяване на това условие могат да послужат например някои от следните документи – удостоверение от българските власти за продължително пребиваване в Република България; работна виза, издадена от Министерство на труда и социалната политика на Република България; договор за работа в Република България или документ, издаден от български или чуждестранни юридически лица, удостоверяващ, че лицето ще работи в Република България и от който да е видно какъв период от време лицето ще пребивава в страната; съдебно решение за регистрация на фирма; договор за работа в трета за Общността страна, придружен от документ (служебна бележка), издаден от съответната организация или фирма, потвърждаващ приключването на този договор или от саморъчно подписана декларация на лицето, с която то потвърждава окончателното приключване на този договор и декларира, че се премества обичайното си местопребиваване в Република България; договор за покупко-продажба на недвижим имот в Република България; декларация, подписана от заинтересуваното лице, с която потвърждава, че се установява на обичайно местопребиваване в Република България и други;

3. личното имущество да е било в тяхно владение и да е било за тяхно лично и частно ползване на предишното им местопребиваване. Превозните средства за частно ползване трябва да са били използвани ефективно от тях най-малко 6 месеца преди смяната на местопребиваването им, като този факт може да бъде доказан с някои от следните документи – регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ;

4. внасяното лично имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер. При допускане за свободно обращение на моторни превозни средства и спортни летателни апарати е необходимо представянето на удостоверение, издадено от съответните компетентни чуждестранни власти в уверение на това, че внасяното моторно превозно средство или спортният летателен апарат са били регистрирани на името на лицето, което се премества. Ако поради някакви причини такова удостоверение не може да бъде представено, то законосъобразната употреба на внасяното превозно средство следва да бъде установена по други служебни начини.

                Ако няма съмнения за злоупотреби, освобождаване от вносни сборове се допуска за всякакви употребявани предмети, съставляващи напълно или частично нормалното обзавеждане в рамките на конкретното семейно състояние и дейността в чужбина на заинтересуваното лице, включително и превозни средства за частно ползване. В нормалното обзавеждане се счита, че се включват например – дрехи, бельо, спално бельо, покривки, хавлии, кърпи и други подобни; домакинска посуда, мебели, килими, огледала, закачалки, осветителни тела, порцеланови изделия за украса и други подобни; книги, предмети на изкуството, колекции, антики, малки предмети за домашна украса и други подобни; бижута (включително от благородни метали и скъпоценни камъни); магнетофони, радиокасетофони, уредби, телевизори, видеокасетофони, магнитни дискове и ленти и други подобни; пишещи машини, персонални компютри, любителски фотографски апарати, камери, домашни прожекционни апарати; музикални инструменти и преносими инструменти за художници, скулптори и други; домакински уредби, инструменти и други.

                Освобождаване от вносни сборове се допуска и за домакински запаси – в количества, непревишаващи обичайните запаси, които заинтересуваното лице е правило на мястото, където е живяло преди преместването на обичайното си местопребиваване; домашни животни; ръчно преносими инструменти, необходими за упражняване от физическото лице на занаятчийски или свободни професии.

                Не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти; тютюн и тютюневи изделия; търговски превозни средства, както и предмети, предназначени за упражняване на занаят или професия, различни от ръчно преносимите инструменти за занаятчийски и свободни професии.

                Митническите органи извършват проверки, целящи да се установи дали внасяното лично имущество е било употребявано преди преместването само по отношение на стоките с по-висока стойност, по външен вид на които няма явни следи от употреба.

                Освен при особени обстоятелства, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕИО) № 1186/2009, освобождаването се допуска само и единствено за лично имущество, декларирано за свободно обращение  в рамките на 12 месеца от датата, на която лицето е установило обичайното си местопребиваване в Република България, като част от митническата територия на Общността.

                Личното имущество може да бъде допуснато за свободно обращение на няколко отделни пратки в рамките на горепосочения срок, при условие, че то е било обявено при първоначалното митническо оформяне на имуществото.

                Освобождаване може да бъде предоставено и за лично имущество, декларирано за свободно обръщение преди заинтересуваното лице да установи обичайното си местопребиваване в Република България, при условие че лицето поеме писмено задължението в рамките на срок от шест месеца действително да установи обичайното си място на пребиваване. В този случай митническите органи изискват обезпечение на това задължение в определения от тях вид и размер.

                Съгласно чл. 8 от Регламент (ЕИО) № 1186/2009, до изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение, допуснатото безмитно лично имущество остава под митнически надзор.

                За целите на надзора върху митническата декларация за допускане за свободно обращение се поставя печат, в който се отбелязва срокът, през който лицата не могат да извършват разпореждане с личното си имущество.

                Допускането за свободно обращение с освобождаване от вносни сборове на личното имущество се извършва с разрешение на началника на митницата, в чийто район се намира обичайното място на пребиваване на съответното лице.

                Обръщаме Ви внимание, че всички придружаващи стоките документи трябва да бъдат на името на лицето.

 

 
20 април 2011г

Нова визия

Този път новината е свързана с нас. Имаме нова визия на офиса. Реализираха я нашите партньори от BLEND .


office.jpg

 
24 март 2011

484 старинни монети задържаха митничари от Калотина

  Опит за контрабанда на 484 старинни монети предотвратиха митнически служители от Митнически пункт Калотина. При проверка на автобус, пътуващ по редовна автобусна линия от България за Германия, митничарите откриват зад две седалки черен плик с тегло над 3 кг. Установено е, че пакета съдържа 486 артикула, от които 2 пръстена и 484 монети от неизвестен метал. Първоначалните данни сочат, че става дума за движими паметници на културата. Тепърва експертиза ще датира задържаните предмети и ще определи културната и финансовата им стойност. 

 

 
17 март 2011

САЩ: Българските митници пренебрегват трафика на наркотици

Способността на българската агенция "Митници" да се бори с трафика на наркотици е отслабнала през 2010 г. и това създава безпокойство, посочва в частта за България годишният доклад на Държавния департамент на САЩ за международната стратегия за контрол над наркотиците, внесен в Конгреса.
   
    Причината са структурните променив митниците, които дават приоритетно предимство на борбата с другите видове контрабанда за сметка на наркотиците.
   
    Един "злополучен ефект" от преструктурирането на агенцията според доклада е това, че "много от най-добрите звена за борба с накротиците са подчинени на региноналните управители". Както личи от по-ниските равнища на залавянията, загубата на независимост на тези звена неблагоприятно е повлияла на способността на митниците да разследват контрабандата на наркотици и да извършват мащабни операции по граничен контрол за залавяне на незаконна дрога", са заключенията в документа.
   
    Според авторите му напоследък има свидетелства, които говорят, че има намаляване на местното производство на синтетични стимулиращи продукти.
   
    Докладът отбелязва политическата воля на правителството за борба с големите организирани престъпни мрежи и започнатите многобройни съдебни дела, в които обвиняемите са фигури от високо равнище от организираната престъпност. Той обаче препоръчва по-ефективен надзор над полицията и съдебната система, така че "тези, които компометират разследванията, сами да бъдат разследвани и съдебно преследвани". Ще бъде от голяма полза за България да инвестира в модернизирането на полицейското оборудване на антинаркотичните звена, се препоръчва в документа.
   
    В него се потвърждава, че американското правителство ще продължи активно да подкрепя усилията на България да укрепва антикорупционното си законодателство. България е смятана за международно уважаван партньор в правоналагането, а готовността й да участва и да оглавява многостранни международни разследвания, се оценява положително от САЩ.
   
    Докладът се изготвя всяка година от Бюрото по международните въпроси на борбата с наркотиците и правоприлагането към Държавния департамент. В него се анализират действията в тази област на над 100 ключови държави по света.

 
07 март 2011
На 08.03.2011 г. от 9:30 ч. до 14:00 ч ще бъде спрян сървъра на Централната база данни на Агенция „Митници" и централните сървъри на приложенията на следните информационни системи:
Продължава...
 
ДОГОВОРЪТ НА МФ С „КРАУН ЕЙДЖЪНТС” НЯМА ДА БЪДЕ ПОДНОВЕН
  Министерството на финансите няма да се възползва от предложението на „Краун Ейджънтс” за продължаване на сътрудничеството след края на срока на настоящия договор с консултантите, който изтича в края на м. юни тази година.
    „Министерството на финансите оценява извършените до момента консултации и действия от „Краун Ейджънтс” както по настоящи, така и по предходни договори, но Ви информираме, че в условията на икономическа криза и необходимостта от прецизиране и редуциране на бюджетните разходи на този етап няма да се възползваме от Вашето предложение”, се казва в писмото на министъра на финансите Симеон Дянков до ръководителя на екипа на „Краун Ейджънтс” в България Джон Браун.
    С действащия договор - „Мерки в помощ на модернизацията в българската финансова администрация втора фаза” – компанията изпълняваше редица задачи с цел подобряване дейността на Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите. В писмото си до Браун министър Дянков отчита подобрена координация и взаимодействие между приходните администрации, по-добър контрол и напредък в борбата с контрабандата.
 
Система за контрол на вноса ICS
Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на "Система за контрол на вноса (ICS)" е необходимо икономическите оператори, които нямат регистрация за електронно подаване на документи към Агенция „Митници" да направят такава. Регистрацията се прави с универсален електронен подпис, издаден от някой от лицензираните от КРС доставчици на удостоверителни услуги в България.
 
BulgarianEnglishTьrkзe
Сертификати
Сертификат

Сертификат

Сертификат

Изработка © Digital Monarchy All rights reserved.

 
Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване