събота, 22 януари 2022 - 11:26 AM
Home arrow News arrow 04.08.2011
04.08.2011
There are no translations available

   ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
  Какво трябва да знаем когато получаваме пощенски пратки?

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка (подарък) от държава, извън ЕС?

 

Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”б” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) не се дължат вносни сборове и данък върху добавената стойност (ДДС) за стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, установено в трета страна до друго физическо лице, живеещо на митническата територия на Общността, ако стойността на пратката е до общата левова равностойност на 45 евро, включително и стойността на количествено лимитираните стоки, посочени в чл. 27 (тютюневи продукти, алкохолни напитки, парфюми или тоалетни води), при условие получателят да не е заплащал за тях.

 

В случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 евро,  се допуска освобождаване  само за стоките, за които, в случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели.

При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети,  измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба (внос) на пратките, съдържащи стоки с нетърговски характер, до обща левова равностойност на 45 евро се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква ”бот Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани пред митническите органи в момента, в който са представени, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническата декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.

Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни  сборове и ДДС, се извършва чрез заверка с подпис и печат от митнически служител върху CN23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

 

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка до 30 лева от юридическо лице, извън ЕС?

 

За пратки, изпратени от юридически лица до физическо или юридическо лице, на стойност до 30 лева не се дължат вносни сборове  и ДДС. Основанията за освобождаване са посочени в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и чл. 58, ал. 1, т. 12, буква ”а” от ЗДДС.

            Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз.

 

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките се считат за декларирани  в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР72. Съгласно разпоредбата на чл. 237, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. митническа декларация се счита за приета и разрешението за вдигане на стоките за дадено, когато са доставени на получателя.

Митническото оформяне на декларираните пощенски пратки, които се освобождават от вносни  сборове, се извършва чрез заверка с подпис и печат от служител на митническата администрация върху CN 23 или върху друг съпроводителен документ, като записката за изпращане СР71/СР72 (чл. 802, ал. 3, т. 1 от ППЗМ).

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро от юридическо лице, извън ЕС?

 

За пратки, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, не се дължат вносни сборове, но ДДС в размер на 20% остава дължим. Основанието за освобождаване от вносни сборове е посочено в чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 г. на Съвета за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

Не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз.

При необходимост пощенските служители отварят опаковките на международните пратки и предявяват за митнически контрол вложените в тях предмети,  измерват, преброяват и поставят обратно предметите в пратките.

Едновременното допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратките, съдържащи стоки над 30 лева, но до левовата равностойност на 150 евро, се извършва в съответствие с разпоредбата на чл. 237, параграф 1А, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., като пратките  се считат за декларирани  в момента, в който са представени пред митническите органи, ако са придружени от етикет СN22 и/или от декларация СN23 или СР71/СР 72.

В съответствие с разпоредбата на чл. 802, ал. 3, т.2 от ППЗМ пратките, декларирани с етикет CN22 или декларация СN23 и/или СР71/СР72 за целите на начисляването на ДДС се оформят с квитанция за внос на пощенски пратки в 3 екземпляра, без да присъства получателя (чл.802, ал. 1 от ППЗМ).

Квитанцията за внос на пощенски пратки се попълва от митническите органи в 3 екземпляра – един за митническото учреждение, в което се извършват формалностите, един за пощенската администрация и един за получателя на пратката.

Същият ред се прилага и за пратките, изпратени от трети територии, по смисъла на ЗДДС.

Обръщаме внимание, че за тези пратки не се изисква издаването на EORI номер.

При обработка на международни пратки се дава предимство на пощенските експресни куриерски пратки.

 

  Кога трябва да подавам митническа декларация?

 

Единен административен документ - ЕАД (Митническа декларация) се подава за пратки, при които не са изпълнени условията за освобождаване от вносни сборове и ДДС или са предвидени ограничения при вноса, т.е. за пратките които: 

 

- съдържат стоки, чиято собствена стойност e над левовата равностойност на 150 евро;

- съдържат стоки с нетърговски характер, изпратени от физическо лице от трета страна на друго физическо лице в страната над левовата равностойност на 45 евро;

- не отговарят на всички условия за предоставяне на освобождаване от заплащане на вносни сборове и ДДС;

- съдържат стоки, за които са въведени ограниченията дори когато подлежат на освобождаване от вносни сборове и/или ДДС.

 

За стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо на физическо лице, при изявено желание от получателя, може да бъде приложена единна ставка съгласно разпоредбите на Приложение І, част първа, раздел ІІ, точка Г от Регламент (ЕО) № 275/2008, изменящ Регламент (ЕИО) № 2658/87. 
 
Вносът с нетърговски характер се облага с мито с единна адвалорна ставка в размер на 2.5 % при условие, че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мита, не превишава 700  EUR за всяка пратка.

 

При деклариране на стоките към митническата декларация следва да бъдат приложени всички изискуеми документи (включително издаден EORI-номер).

Клиентът получава писмо-покана с всички необходими документи, които трябва да предостави за освобождаване на съответната  пратка.

 

  Какво още трябва да знаем:

 

  Клиентът не е задължен да използва услугите на митнически агент, в случаите когато митническото оформяне се извършва с митническа декларация. Той може да направи това и сам, но трябва да има предвид, че носи отговорност за верността на подадената от него информация. 

 

Митническите органи извършват контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията. На база на анализа на риска се извършва контрол от митнически служител в присъствието на пощенски служител на съдържанието на представените от пощенската администрация пратки. (чл.801, ал. 12 от ППЗМ). Това важи както за пратки от страни извън Европейския съюз, така и за пратки, изпратени от държави-членки на ЕС.
 
Въведените забрани или ограничения във връзка с опазване на обществения морал, обществения ред и обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хора, животни и растения, защитата на национални богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на индустриалната или търговска собственост се прилагат при спазване изискванията на съответното законодателство при допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в международните пратки. Т.е. за някои стоки, съдържащи се в пощенските пратки има специфични изисквания (ограничения) и е необходимо представянето на определени документи, а за други има забрани, като например пренасянето на валута.

 

 

 

Какво трябва да знам когато получавам пратка от държава-членка на ЕС?

 Пратките от държави-членки подлежат на контрол за спазването на митническото, акцизното и валутното законодателство, както и на забраните и ограниченията, регламентирани в съответното законодателство.

 

 

Взаимодействиe

 Взаимодействието между Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД за облекчаване на процедурите при оформяне на въведените на територията на Република България международни пощенски пратки от страните-членки на ЕС и трети страни и подобряване обслужването на гражданите се осъществява въз основа на Инструкция, подписана от директора на Агенция „Митници” и главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД.

 

В инструкцията двете страни поемат следните ангажименти:

 

Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД полагат максимални усилия  за изграждане на инфраструктура и създаване на организация за специализирана обработка на входящи международни пощенски пратки в Национален център в срок от три месеца.

 

 Агенция “Митници” и ”Български пощи” ЕАД прилагат  принципа “едно гише” за подобряване обслужването на гражданите, като пилотно тази схема се въвежда от 25.01.2010 г. в Разменна пощенска станция в митница Столична.

 

Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД предприемат активна информационна кампания за запознаване на обществеността с реда и условията за получаване на международни пощенски пратки от трети страни.

 

Агенция “Митници”  оказва съдействие на пощенската администрация за предоставянето на цялостна услуга, включително извършване на митническите формалности като митнически агент, с цел подобряване на обслужването на гражданите.

 

 Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител при спазване на определените в този закон изисквания.

(2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в наредбата по ал. 6.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, включително на платежните инструменти на приносител, като представят удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че нямат просрочени задължения.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 3 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, включително и размера и вида на изнасяните платежни инструменти на приносител, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.

(5) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.

(6) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.


 

Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност при спазване на определените в този закон изисквания.

(2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в наредбата по ал. 6.

(3) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени задължения.

(4) Извън случаите по ал. 3 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.

(5) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.

(6) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.

Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл. 11. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност, като декларират пред митническите органи размера на внесените средства и вида на валутата, ако общата сума е над 5000 лв.

(2) Местни физически лица могат да изнасят левове и чуждестранна валута в наличност, както следва:

1. до 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - без деклариране, а от 5001 до 20 000 лв. - след деклариране на техния размер;

2. над 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - след разрешение от Българската народна банка.

(3) Чуждестранни физически лица могат да изнасят левове и валута, както следва:

1. до 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - без деклариране, а от 5 001 до 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - след деклариране на техния размер и основанието за придобиването им;

2. над 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - свободно, след деклариране пред митническите органи, ако стойността на изнесената валута или левове не надвишава стойността на внесените и декларираните средства;

3. извън случаите по т. 1 и 2 - след разрешение от Българската народна банка.

(4) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута чрез пощенски пратки е забранен. Тази забрана не се отнася за Българската народна банка и за търговските банки.

(5) За прилагането на този член министърът на финансите и Българската народна банка издават наредба.

 

 

 

 

 

 
BulgarianEnglishTьrkзe
Certificates
Сертификат

Сертификат

Сертификат
BUCFTS

Designed by © Digital Monarchy All rights reserved.
Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване